Aidan 告別小學 Summer Tour

Aidan 告別小學 Summer Tour

Aidan 告別小學 Summer Tour

Aidan 告別小學 Summer Tour

 

遊學係咪一定要成團人去...No No No...

自己一人出發都可以...約兩三個friends同行都得

阿爸阿媽洗唔洗跟埋去...No No No...

新西蘭暑假 / 假期遊學每星期計算,超級有彈性,又唔洗簽證

Aidan 告別小學最後一個暑假,自己一個去左新西蘭Summer Tour 3星期...一個字..."正"

 

 

學生分享片段 (點擊細閱) EP1    EP2